Synoda 2021-2023

V říjnu 2021 byl zahájen synodální proces, který potrvá až do biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.

Synoda předkládá následující základní otázky: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?

Nad těmito i dalšími otázkami se máme společně zamýšlet. Příležitost k rozvažování máme na setkáních, která probíhají na faře. Tam se můžeme bavit společně i o formátu setkání dalších. Na setkání jsou zváni opravdu zcela všichni zájemci, kterým není lhostejná naše církev či farnost. Zveme také ty, kteří z jakéhokoli důvodu už mezi nás nechodí (ať už nechodí vůbec, či chodí jinam).

Synodní setkání farnosti na téma č. 5
Fara, Mariánské Lázně
Neděle 23. 01. 15:10
Synodní setkání farnosti
Fara, Mariánské Lázně
Neděle 21. 11. 16:00

Proces ve farnosti koordinují Jan Klán ml. a Marta Urbanová, které můžete kontaktovat (kromě obvyklých způsobů) přes e-mail . Na tento e-mail můžete též psát podněty k diskuzi na setkáních, zejména pokud se jich nemůžete zúčastnit osobně.

Zápis ze setkání 21. listopadu 2021 16:00

Předmluva

Smyslem tohoto zápisu je reportovat o tom, co při synodním setkání zaznělo. Cílem není vyjadřovat názor většiny nebo podchytit výběr nejdůležitějších, ale zachytit různé myšlenky.

Neznamená to tedy, že pohledy zde uvedené jsou nutně správné nebo že s nimi souhlasí většina, ale že nám záleží jednomu na druhém a že je důležité, abychom se ve farnosti cítili všichni dobře.

Následující odstavce obsahují bodový zápis jednotlivých myšlenek.

Celé úvodní setkání bylo poněkud
nestrukturované, každý měl možnost se projevit, jak uznal za vhodné.

Sešlo se 12 lidí + 2 koordinátoři.

Zápis

Co od setkání očekáváme?

 • Poslouchání.
 • Zbavení se nánosů.
 • Nic. (žádné představy)
 • Že se něco zlepší.

Co máme na srdci?

 • Jak se v rámci církve/farnosti scházet? V USA se jede klidně 70 km na mši, a pak si všichni povídají.
 • Můžeme se scházet bez direktivy, třeba 1× za měsíc, a pozvat i další lidi.
 • Otázka z lidu: Co se vám nelíbí? Nebo spíše, co se vám líbí?
 • Kdysi tu byl otevřený dopis knězi, ale nikdo ho moc nechtěl podepsat, přestože prý souhlasili. Chtělo by to, aby se lidé nebáli ozvat!
 • Máme asi špatně ozvučený farní kostel. Nebo je špatně slyšet jen na některých místech?
 • Pastorační rada farnosti se nesešla rok. Proč? Není covid jen zástěrka?
 • K čemu slouží pastorační rada? Víme to vůbec?
 • Není zájem o výuku náboženství.
 • Náboženství nemá vážnost u rodičů, bylo by dobré na ně apelovat, třeba pastýřským listem biskupa.
 • Proč se domlouvá rozvrh náboženství až jako poslední? Tak vůbec nevysíláme signál, že jde o prioritu.
Závěry

Šlo o tzv. nulté setkání, kdy jsme se seznámili s tématy synody. Dále proběhla velice otevřená neorganizovaná diskuze o tom, co každého z nás v církvi trápí.

Na závěr jsme zvolili téma příštího setkání, kterým bude téma číslo 5: Spoluzodpovědnost za misijní poslání. Příští setkání proběhne 23. ledna od 15:10.

Na všechna další setkání jsou zváni i noví účastníci, kteří se těch předchozích neúčastnili.

Struktura dalšího setkání

Na tematických setkáních se budeme držet oficiální struktury, která vypadá takto:

 1. Společná modlitba za průběh synody, četba úryvku z Písma
 2. Jeden z koordinátorů přečte otázky k tématu
 3. Chvíle ztišení
 4. První kolo sdílení: každý ve skupině se může vyjádřit na dané téma. (Pro každého jsou určeny max. 3 minuty.)
 5. Chvíle pro ztišení – přemýšlím o tom, co jsem slyšel a co mě zaujalo na příspěvcích ostatních
 6. Druhé kolo sdílení: řeknu ostatním, co mě zaujalo v prvním kole. (3 min/osobu)
 7. Chvíle pro ztišení
 8. Třetí kolo sdílení: K čemu jsme došli? Opravdu jdeme po společné cestě? K čemu nás inspiruje Duch svatý? (3 min/osobu)
  Pokud budeme mít nějaký výsledek, tak ho můžeme společně zformulovat a sepsat.

Na závěr se společně pomodlíme, určíme termín a případně téma příštího setkání.

Jednotlivá setkání těch, kteří se chtějí zapojit k hledání odpovědí na téma Synodu, mohou využít deset témat k zamyšlení:

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ

V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě.
Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“?
Říkáme-li „naše církev“, kdo do ní patří?
Kdo po nás chce, abychom šli společně?
Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod?
Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?

2. NASLOUCHAT

Naslouchání je první krok, ten ale požaduje otevřené srdce bez předsudků.
Komu dluží naše místní církev naslouchání?
Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy?
Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi?
Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených?
Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání?
Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?

3. UJMOUT SE SLOVA

Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti.
Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu?
Jak komunikujeme se společností, do které patříme?
Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci?
Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)?
Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?

4. SLAVIT

„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie.
Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá?
Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí?
Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování?
Jaký prostor má služba lektora a akolyty?

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ (23. LEDNA 15:10)

Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové.
Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání?
Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.?
Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu?
Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?
Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních?
Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A SPOLEČNOSTI

Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů.
Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve?
Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti?
Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi?
Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří?
Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI

Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo.
Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání?
Jakých oblastí se týkají?
Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST

Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost.
Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout?
Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi?
Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí?
Jak fungují orgány synodality v místní církvi?
Přináší své plody?

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT

V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. 
Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? 
Jak je lze zlepšit? 
Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? 
Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? 
Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? 
Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY

Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.
Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu?
Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?