Diecézní synoda 2024-2026

Na první neděli adventní, 3. prosince 2023, pozval biskup Tomáš svým pastýřským listem celou diecézi ke slavení diecézní synody.

Smyslem této stránky je a bude poskytovat aktuální informace o synodálním dění v naší farnosti. Přesto na úvod pár základních informací:

O co v diecézní synodě jde? A další základní informace

V diecézní synodě jde zjednodušeně o to, abychom hledali, kam nás Bůh chce v následujících letech vést, a to v tématech šíření evangelia, uspořádání diecéze a finančního hospodaření. Podle tohoto hledání chce biskup udělat rozhodnutí na mnoho dalších roků dopředu.

Nejvíce informací se dozvíte přímo na diecézním synodním webu synoda.bip.cz, konkrétně na těchto stránkách:

Témata a etapy

Dopis farníkům od synodního delegáta Martina Baxy

Zpráva z prvního setkání

Naše první synodní setkání ve farnosti se uskutečnilo 19. 4. v 18 hodin na děkanství v Mariánských Lázních. Sešlo se nás 13 účastníků a vzniklé společenství bylo pestré a sdílné. Všichni se snažili, podle svých vlastních zkušeností, popsat situaci ve farnosti, a zvláště svůj osobní pohled na možnosti oslovování svého okolí v oblasti víry.

V rozhovorech často zaznívalo, že i taková drobnost jako úsměv může v každodenním setkávání zapůsobit příznivě na naše okolí. Rovněž autenticky žité křesťanství může oslovit a lákat k otázkám, čemu a proč věříme. V neposlední řadě náš příklad  i v drobných skutcích lásky. Též porozumění spojené s nasloucháním – nikoli přesvědčováním. V našich možnostech je také zájem o nově příchozích do kostela a samozřejmě modlitba za farnost a celé město. Rovněž nabídka akcí, které by oslovily i nepraktikující křesťany nebo nevěřící, se ukazuje jako dobrý způsob misijního působení v našich končinách.

Chci vás znovu povzbudit k modlitbě za synodu a těším se na příští setkání, které bude na téma USPOŘÁDÁNÍ a bude se konat opět na faře v Mariánských Lázních, a sice v pátek 17.4. v 18:30.

Základní otázka k synodnímu rozhovoru USPOŘÁDÁNÍ:

Jak současné uspořádání služeb a zodpovědností v naší farnosti včetně rozmístění kněží v diecézi umožňuje všem věřícím naplno a zdravě prožívat svou víru, službu a povolání?

Na shledanou se těší Martin Baxa

Jak se zapojit?

Diecézní koordinátoři i farní delegát prosí intenzivní modlitby vás všech. Nabízí Modlitbu diecézní synody a zapojení do Modlitební sítě přímluvců.

Pro synodní delegáty je důležité a pro všechny farníky vhodné, aby byli v kontaktu s dalšími lidmi a mohli naslouchat co nejpestřejším hlasům ze svého okolí. Každý je zván k zapojení do procesu naslouchání.

Zúčastnit se můžete synodních setkáních farnosti, která budou pravidelně probíhat na faře v pátek večer. V první etapě synody (rok 2024) proběhnou tři setkání na tři základní témata, a to v dubnu, květnu a červnu.

Synodní delegát také vytvořil diskuzní skupinu v aplikaci WhatsApp, kam jsou všichni věřící spojení s naší farností zváni. Pokud se chcete zapojit, kontaktujte přímo delegáta Martina Baxu. Jedním ze způsobů, jak ho kontaktovat, je e-mail .

Kalendář synodních událostí ve farnosti:

Datum Pátek 19. 04.    
Čas 18:30
Místo konání Fara, Mariánské Lázně
Kategorie
Na téma Misie. Vede: Martin Baxa, zvolený delegát
Datum Pátek 17. 05.    
Čas 18:30
Místo konání Fara, Mariánské Lázně
Kategorie
Na téma Uspořádání. Vede: Martin Baxa, zvolený delegát